• 1163
  • 356 مرتبه
مدیرعامل گروه مهندسی مشاورین ایده گستر بارثاوا به عنوان عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری صنعتی برگزیده شد

مدیرعامل گروه مهندسی مشاورین ایده گستر بارثاوا به عنوان عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری صنعتی برگزیده شد

1399/09/24

از سوی شرکت شهرک های صنعتی آقای رضا نقی زاده کاشانی ،مدیرعامل گروه مهندسی مشاورین ایده گستر بارثاوا به عنوان عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)  در استان خراسان رضوی برگزیده شد.

الگوی "Subcontracting Partnership & Exchange" یا بصورت مخفف (SPX) که معادل فارسی آن نظام مبادلات پیمانکاری فرعی است در کنار الگوی Investment & Technology Promotion Office که معادل فارسی آن توسعه کارآفرینی و سرمایه گذاری است  ، دو ﻣﻮرد از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي های اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي هرﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (یونیدو) نیز در ﺗﺮوﻳﺞ آن در ﺳﻄﺢ جهانی ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ.در  حال حاضر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قصد دارد به عنوان متولی اصلی توسعه صنعتی کشور  نسب به ایجاد زیرساخت های لازم جهت ایجاد دفاتر محلی  مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی و شبکه سازی صنعتی مطابق الگوی SPX اقدام نماید.

در این مدل جهت هم راستا شدن صنایع بزرگ با شرایط متغیر بازارهای داخلی و خارجی و نیز انعطاف پذیری هر چه بیشتر با متغیر های محیطی نظیر پیشرفت های تکنولوژیکی و نیز تخصصی تر شدن محیط های کسب و کار ، حمایت از صنایع کوچک و متوسط  به عنوان پیمانکاران فرعی به منظور تامین نیازهای این بخش امری حیاتی است.در این مسیر سازمانهای حمایت کننده در تعریف مکانیسم  ارتباطی و مدل های سازگار با شرایط کسب و کار امروزی نقش تعیین کننده ای را ایفا میکنند.

 

فایل های پیوست