• 1168
  • 376 مرتبه
کاربست نتایج مهندسی ارزش سامانه توزین وسایل نقلیه سنگین در شهرداری مشهد

کاربست نتایج مهندسی ارزش سامانه توزین وسایل نقلیه سنگین در شهرداری مشهد

1399/09/24

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد از اجرای طرح مدیریت تردد و تخلفات اضافه بار در سطح شهر مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد، حسین مختاری ضمن تأکید بر این مطلب که سالانه هزینه بسیار زیادی صرف مرمت و تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری نظیر روسازی معابر و پل ها می گردد، افزود: یکی از مهم ترین عللی که موجب خرابی زودرس روسازی معابر و تحمیل خسارت به پل ها می گردد اضافه بار انواع وسایل نقلیه باری نسبت به بار مجاز است.

وی افزود: در این راستا و بر مبنای مطالعات صورت گرفته در سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد، مجموع خسارت ناشی از اضافه بار در مشهد سالانه حدود 140 میلیارد ریال  می باشد و 25 درصد وسایل نقلیه باری مرتکب تخلف اضافه بار می شوند که میانگین اضافه بار محوری 1.6 تن می باشد.

حسین مختاری گفت: سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد در نظر دارد به مدد سامانه های کنترلی توزین نظیر سامانه توزین در حال حرکت (wim) و مجهز نمودن تیم های بازرسی به باسکول های متحرک محورکش سیار و تجهیز محل های تخلیه و بارگیری و باسکول های ثابت به سیستم های هوشمند و سایر سامانه های روز دنیا در زمینه مدیریت تخلفات اضافه بار از هدر رفت منابع مالی از طریق تحمیل خسارات هنگفت به زیر ساخت های شهری جلوگیری نماید.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد در پایان درخصوص اهداف این طرح خاطرنشان کرد: کنترل و کاهش تخلفات اضافه بار، کاهش خسارات سالیانه به روسازی معابر و پل ها، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی  و کاهش تصادفات و میزان خسارات جانی و مالی ناشی از اضافه بار و کاهش خسارات ناشی از خرابی روسازی به سایر وسایل نقلیه از جمله اهداف سازمان در اجرای طرح مدیریت تردد و تخلفات اضافه بار است.

منبع : سایت سازمان حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد

توضیحات اضافی : مطالعه مهندسی ارزش سامانه توزین وسایل نقلیه سنگین در سال 1394 با مشارکت ذی نفعان طرح  مدیریت تردد و تخلفات اضافه بار  ، کارشناسان خبره و صاحب نظر ، به راهبری گروه مهندسی مشاورین ایده گستر بارثاوا انجام گرفت.

 

 

فایل های پیوست