• 1184
  • 383 مرتبه
نیازمندی های فناورانه صنعت ریلی روسیه

نیازمندی های فناورانه صنعت ریلی روسیه

1399/11/13

پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط دفتر روسیه گروه همکاری های صنعتی بازارگانی ایران و روسیه، 68 نیازمندی فناوری راه آهن این کشور جهت تامین از طریق شرکت های ایرانی احصاء شد.شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی ایرانی بخصوص شرکت های دانش بنیان، فن بازارها و خوشه های صنعتی در صورت توانمندی و پتانسیل کافی جهت تامین می توانند با ما تماس بگیرند. لیست این نیازمندی ها به شرح ذیل می باشد:

فایل های پیوست